Kvkk Aydınlat Metni

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA  GERÇEK KİŞİ BAYİ/MÜŞTERİ  ve BAYİ/MÜŞTERİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kanun uyarınca Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacak) olarak veri sorumlusu sıfatıyla  aşağıda belirtilen şekilde elde edilen kişisel verileriniz ticari ilişkiler kapsamında veya sizlerle olan sözleşmeden ve ticari teamülden kaynaklı ilişkimiz çerçevesinde ilgili amaç ile ilişkili sınırlı ve ölçülü bir şekilde Şirketimize  bildirdiğiniz ve ya bildirildiği şekliyle kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da (KVKK) ve alt mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir:

İşlenen kişisel verileriniz; kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veri, görsel ve işitsel kişisel veriler, çalışma verisi ve sayılanlarla sınırlı olamaksızın  tarafınızca veya iş ilişkisi kapsamında üçüncü kişilerce  Şirketimize bildirilen diğer tüm kişisel verilerinizdir.

1-     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

 Şirket tarafından kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

KVKK madde 5/2’de sayılan hukuki sebepler kapsamında başta şirketimiz ile olan her tür ticari, fiili, hukuki ilişki kapsamında kurulmuş olan sözleşmelerin ifası için gerekli olması,mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek, şirketin güvenliğini sağlamak amacıyla, şirket politikalarının uygulanması, piyasa yorumlama, satış, pazarlama, yönetimsel ve finansal planlama, hizmetin ifasında memnuniyetinizi öğrenmek, satış ve tedarik organizasyonunu realize etmek, sizlerle iletişime geçmek, günlük iş akışı içerisinde ihtiyaç duyulan diğer alanlarda sizinle  ve araştırma- geliştirme amacıyla kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından veya yetkili kıldığı veri işleyenler tarafından işlenecektir.

2-     KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE YURTİÇİNDE PAYLAŞILMASI

İşlenen kişisel verileriniz, şirketimiz ile olan alım satım faatliyetleri, taşıma faatliyetleri, tedarik faaliyetleri, ürün-hizmet operasyon süreçleri veya ilgili sözleşmelerin kurulması için gerekli olması, ve şirketimizin ve ilişkili şirketlerinmevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, şirketin güvenliğini sağlamak, şirket politikalarının uygulanması, piyasa yorumlama, satış, pazarlama, yönetimsel ve finansal planlama,  muhasabe kayıtlarının tutulması ve diğer kurumsal ihtiyaçlar kapsamında, hizmetin ifasında memnuniyetinizi öğrenmek ve araştırma- geliştirme amacıyla bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak için kişisel verilerinizi aktarılabilmektedir.

 

3-     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, şirketimizin yurtdışındaki ortaklarına ve iştiraklerine ve yurtdışında bulunan diğer ilişkili özel hukuk kişilerine, şirket politikalarının uygulanması ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla paylaşılabilmektedir.

4-     KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirmek, ya da şirketimizin meşru menfaati gereği sözleşmeye hazırlık aşamasında veya sözleşmenin kurulması ya da ifası sırasında fiziken ya da elektronik olarak kişisel verilerinizi kaydedebiliriz.  Şirket içerisinde yer alan görüntü ve ses kayıt araçlarıyla güvenliği sağlamak için görüntüleri ve sesleri kaydedebiliyoruz.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yollarla da elde edilebilecektir.

5-     İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Şirketimize, http://www.eskim.com.tr/’dan ulaşabileceğiniz Eskim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.